Over ons

Waar wij als leefschool naar streven….

In Leefschool de Vuurboom zijn wij er ons van bewust dat “kwaliteit in het onderwijs” niet uitsluitend beperkt mag blijven tot het cognitieve domein. De kwaliteit van het leven slaat ook op het kunnen omgaan met elkaar, het kunnen leven met problemen en emoties, het kunnen genieten of kritisch zijn, het vermogen om zelfstandig te zijn. En dàt bieden wij als leefschool méér dan de reguliere basisschool.

Onze visie is gestoeld op de ideeën van Carl Medaer en op basis van ontwikkelingspsychologische inzichten.

 • De kernvraag is steeds : Wat “leeft” in hun wereld, wat houdt hen bezig?
 • Onderwijs dat vertrekt vanuit de kinderen. Leven en leren in een niet-competitief klimaat maar succeservaringen voor alle kinderen.
 • Er is een belangrijke band tussen leerstof en realiteitsbeleving : bij de kleuters is dat zichtbaar in het verregaand totaliteitsonderwijs via projecten; in de lagere komt er meer uitsplitsing in diverse leergebieden en domeinen.
 • Steeds een evenwicht tussen projectmatig en cursorisch onderwijs.
 • Samen worden onderwerpen gekozen en planningen gemaakt.

Zelfbeeld en persoonlijkheidsontwikkeling :

 • Wij zien kinderen als uniek en verschillend.
 • De inhouden en werkvormen worden afgestemd op de totale persoonlijkheidsontwikkeling : oog voor de mogelijke talenten en de maximale ontplooiing ervan.
 • Leren door ervaren, ontdekken en experimenteren
 • Coöperatief leren gaat voor op het individueel leren : grote groepswaarde, sterke sociale visie. Maar zonder de aandacht te verliezen van het individu

Huiselijke inrichting

 • Gezellige en leuke inrichting ➔ stelt kinderen op hun gemak, Doet denken aan ‘thuis’è komen zo beter tot leren

Zelfbewust zijn en sociale leven op school

 • Aandacht voor eigen persoonlijkheidsontwikkeling.
 • Groepsprocessen en samenwerkingsverbanden stimuleren.
 • Kringgesprekken
 • Jaarklassen worden leefgroepen : kinderen leren van elkaar, worden uitgedaagd, plaats voor ontdekken en experimenteren.

 

 

Projectwerk : de kinderen vertrekken vanuit hun leefwereld en leren zo zichzelf en de wereld kennen

 • MindmapWat willen we doen?
 • Wat willen we daarover weten?
 • Wat willen we zijn?
 • Wat wordt het eindproduct of eindproces?
 • Gezamenlijke planning ➔ einddatum

Mens en maatschappijbeeld

Leefschool De Vuurboom voedt kinderen op tot mensen die

 • normen en waarden hebben en daar naar leven
 • hun gevoelens kunnen en durven uiten
 • zich goed voelen in hun vel en
 • zichzelf zijn
 • hun eigen gaven en tekorten kennen en leren gebruiken
 • de gaven en tekorten van anderen kennen en respecteren
 • open staan en nieuwsgierig zijn
 • initiatief nemen
 • hun mening durven zeggen
 • zorg dragen voor andere mensen, voor de natuur en voor materiaal

Leefschool de Vuurboom werkt aan een maatschappij waarin mensen

 • samenwerken
 • tolerant en verdraagzaam zijn
 • open en respectvol zijn
 • kritisch zijn
 • voor het milieu zorgen
 • medezeggenschap krijgen
 • dynamisch, creatief en flexibel zijn
 • volwassenen en kind gelijkwaardig, maar niet gelijkaardig, behandelen

Onze school is een groene school !

 • Dicht bij de levende en niet-levende natuur : er is een moestuin, fruitbomen, frambozenstruiken, konijnen, kippen, vogels en schildpadden ; respect voor alle groen !
 • Gezonde levensstijl: dit houdt in dat we koeken en suikerhoudende etenswaren zoveel mogelijk proberen te vermijden en die niet mee geven naar school. De kinderen brengen zelf dagelijks fruit of groenten mee.
 • Alle groenten- en fruitafval is voor de kippen.
 • De boterhammendoos wordt gevuld met gezonde boterhammen.
 • We vermijden papieren verpakkingen : geef alles mee in een doosje.

 

Speciaal in onze school :

 • Kinderparlement : knelpunten die de hele school aanbelangen worden 1x per maand samen besproken met 2 kinderen van elke leefgroep en de directeur. Er kunnen hier diverse onderwerpen besproken worden. Er wordt telkens door de directeur een verslag gemaakt en dat wordt besproken in elke leefgroep en in het forum. Telkens andere kinderen= democratie. Dit zal steeds plaats vinden op maandagnamiddag.
 • Forum : is het “kijk- en luistermoment” voor alle kinderen en ouders. We starten hiermee elke vrijdag om 14.45 u
 • Kabinet : bevordert de medezeggenschap en de betrokkenheid van alle kinderen: alle onderwerpen en problemen die klas gebonden zijn komen hier aan bod.
 • De kring : dagelijks / centraal punt – terugkeer punt / kloppend hart

LO/zwemmen

Er is een gediplomeerde leerkracht Lo in onze school. Jurgen Vanholen en Daisy Grabriëls nemen deze lessen voor hun rekening.

Vanaf leefgroep 1 starten we al met watergewenning. In leefgroep 3 en 4 zorgt een intensieve zwemtraining dat de leerlingen leren zwemmen. In leefgroep 5 zijn er een zestal onderhoudsbeurten voorzien, die zorgen dat de leerlingen de eindtermen voor zwemmen behalen.

Initiatie frans

Vanaf de tweede leefgroep worden er Franse initiatielessen gegeven. We volgen hiervoor de handleiding van Van Inn Oh lala.

Evalueren, toetsen en testen

 • Verwerven van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes.
 • We werken met zelfevaluaties
 • Na leerstofinhouden zijn er ook testen en toetsen die de minimumdoelen nastreven met in het achterhoofd de eindtermen die bereikt moeten worden op het einde van het zesde leerjaar. Zo kan de begeleider ook de vorderingen in kaart brengen.
 • Deze worden in kaart gebracht in een hoofdzakelijk “woordrapport”, cijfers zijn ondergeschikt.
 • We volgen voor WO het systeem van de PBD : WOEV
 • Huiswerkarme school.

Leerlingvolgsysteem

 • Observaties + notities
 • Zorgcoördinator : ondersteuning en begeleiding
 • LVS in het computersysteem
 • MDO’s ➔ overleg tussen juf, zorgcoördinator, CLB,(eventueel) directie